Object

Title: Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce : ewolucja działań i mechanizmów ograniczających

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce : ewolucja działań i mechanizmów ograniczających

Alternative title:

Counteracting grey area in Poland. Evolution of limiting actions and mechanisms

Creator:

Ćwiąkała-Małys, Anna   Piotrowska, Iwona

ORCID:

0000-0001-9812-2118   0000-0002-8361-4010

Subject and Keywords:

grey area   tax gap   VAT tax   due diligence   Standard Audit FileTax – SAF-T   National System of e-invoices (KSeF)   Central Register of Invoices   mechanism of split payment   reverse charge mechanism   open source of information  
szara strefa   luka podatkowa   podatek VAT   należyta staranność   Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit FileTax – SAF-T)   Krajowy System e-Faktur (KSeF)   Centralny Rejestr Faktur (CRF)   mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment)   mechanizm odwróconego obciążenia (ang. reverse charge mechanism)   otwarte źródła informacji

Abstract:

The existence of grey area in the world’s economy is a very common phenomenon. Range and area of its existence are depended on many factors that have been analysed and described in subject literature. Grey area represents huge share in GDP of each country and causes significant damage for state finances and untaxed income that appeared within grey area enlarge tax gap, in particular VAT tax. Effectiveness of actions taken in order to minimise grey area and counteracting violation of tax law is supported by many e-services that are supposed to: create friendly environment for the performance of tax and customs obligations – for entrepreneurs and tax administration – effective collection of public tribute- increasing income and sealing tax system. System actions that are supposed to seal a tax system are to introduce innovative IT solutions. A tool that should support detecting irregularities will be an electronic Central Register of Invoices (at present National System of e-invoices). It is a repository of data where all the invoices will be stored. It will allow control authorities to easily detect the irregularities and to take preventive measures. Currently there is Standard Audit File that includes settlement of VAT tax and has also informative function about documents and tax books of taxpayers. All the actions that support tax administration in terms of limiting grey area are supported by other solutions such as: monitoring and control of cash flow in the area of settlements between entrepreneurs. Here we should mention lowering the limit of cash payments in settling liabilities from the transactions and introducing a Tele-information System of Clearing House (STIR). Grey area is identified as an activity of economic character with high risk e.g. unconscious participation in tax frauds. The risk of starting a business activity can be partially limited by using information included in public registers such as National Register of Court (KRS), Central Register and Information on Economic Activity (CEIDG) or REGON register. In the monography a sample list of foreign public database which can be used to verify the contractors is presented. It will allow to avoid allegation of failure of due diligence and conscious participation in tax fraud. Among proposed open data registers the following were indicated as available on-line: The Open Database of The Corporate World (opencorporates.com), European portal „e-Sprawiedliwość” (e-justice.europa.eu), national economic registers and sample commercial database.  
Występowanie szarej strefy w gospodarce światowej jest zjawiskiem powszechnym. Skala i obszary jej występowania są uzależnione od wielu warunków, które analizowano i szeroko opisano w literaturze przedmiotu. Szara strefa stanowi duży udział w PKB każdego kraju i powoduje spory uszczerbek dla finansów państwa a nieopodatkowane dochody wytworzone w szarej strefie powiększają lukę podatkową, w szczególności w podatku VAT. Skuteczność działań podejmowanych w zakresie ograniczania szarej strefy i przeciwdziałania naruszeniom przepisów prawa podatkowego wspierane jest przez szereg e-usług, których celem jest: stworzenie przyjaznego otocznie wykonywania obowiązków podatkowych i celnych - dla przedsiębiorców, dla administracji skarbowej - efektywnego poboru danin publicznych, dla budżetu – zwiększenie wpływów i uszczelnienia systemu podatkowego. Działania systemowe mające na celu uszczelnienie sytemu podatkowego polegają m.in. na wprowadzaniu nowoczesnych informatycznych rozwiązań. Narzędziem wspomagającym wykrywanie nieprawidłowości ma stać się elektroniczny Centralny Rejestr Faktur (aktualnie Krajowy System e-Faktur - KSeF). Jest to repozytorium danych, do którego będą trafiały wystawiane faktury. Pozwoli to organom kontrolnym szybko wykrywać nieprawidłowości i podejmować działania prewencyjne. Aktualnie funkcjonuje już Jednolity Plik Kontrolny, który obejmuje rozliczenia w zakresie podatku VAT i przy okazji pełni funkcję informacyjną o dokumentacji i księgach podatkowych prowadzonych przez podatników. Działania wspierające administrację skarbową w zakresie ograniczania szarej strefy uzupełniają inne rozwiązania m.in. dotyczące monitoringu i kontroli przepływów gotówkowych w sferze rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami. Należy do nich zaliczyć obniżenie limitu płatności gotówkowych w regulowaniu zobowiązań z tytułu zawieranych transakcji gospodarczych oraz wprowadzenie Sytemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR). Szara strefa gospodarki utożsamiana jest z aktywnością o charakterze gospodarczym, która obarczona jest dużym ryzykiem np. nieświadomego uczestnictwa w oszustwach podatkowych. Ryzyko podjęcia dzialalności biznesowej można częściowo ograniczyć wykorzystując informacje zamieszczone w publicznych krajowych rejestrach jak Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) czy rejestr REGON. W monografii przedstawiono przykładową listę zagranicznych publicznych baz jawnoźródłowych dostępnych w trybie on-line, które można wykorzystać do weryfikacji zagranicznych kontrahentów. Powyższe pozwoli uniknąć zarzutu braku dochowania należytej staranności i świadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym. Wśród proponowanych baz rejestrów jawnoźródłowych wskazano bazy dostępne w sieci internet dostępne on-line: The Open Database of The Corporate World (opencorporates.com), europejski portal „e-Sprawiedliwość” (e-justice.europa.eu), narodowe rejestry gospodarcze i przykładowe bazy komercyjne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Edward. Rec.   Zielińska, Anetta. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book   ebook  
książka   e-książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:132935   doi:10.34616/142667       ISBN 978-83-66601-71-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-72-7 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 193)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Ćwiąkała-Małys, Iwona Piotrowska

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jan 26, 2022

In our library since:

Dec 23, 2021

Number of object content hits:

680

Number of object content views in PDF format

703

All available object's versions:

https://ww.bibliotekacyfrowa.pl/publication/142667

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information